Regulamin

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób zawierania umowy sprzedaży drogą elektroniczną przez  sprzedawcę Lak Tech Sp. z o.o. Sp. J. ul. Płochocińska 113b 03-044 Warszawa, NIP: 5242482011,Regon: 015611516, zarejestrowanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o   Działalności Gospodarczej  za pośrednictwem Sklepu Internetowego, którego jest właścicielem.

Definicje:

Klient

Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach prawem przewidzianych także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych,   osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa  przyznaje zdolność prawną;

Konsument

Osoba fizyczna dla której zawarcie Umowy sprzedaży nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Przedsiębiorca

Osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,   której ustawa przyznaje zdolność prawną zawierająca umowę w związku z prowadzoną działalnością   gospodarczą lub zawodową;

Rejestracja

Jednorazowa czynność polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem  formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu Internetowego;

Sklep Internetowy

Sklep Internetowy (dalej Sklep) dostępny pod adresem www.e-laktech.pl za pośrednictwem którego  Klient może zawrzeć umowę Sprzedaży;

Sprzedawca

Lak Tech Sp. z o.o. Sp. J., 03-044 Warszawa ul. Płochocińska 113b, NIP: 5242482011 REGON     210509155:

adres     poczty     elektronicznej:     e_biuro@laktech.pl,

 

 

§1

Warunki ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego e-laktech.pl, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez   Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz  zasady składania i rozpatrywania
 2. Do przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania zamówień na produkty niezbędny jest:
  • komputer z  dostępem  do  sieci  Internet  i  przeglądarką  internetową  typu  Internet  Explorer,  Google  Chrome, Mozilla Firefox, Opera;
  • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
 3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego
 4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na  prawidłowe funkcjonowanie Zabronione jest także wykorzystywanie Sklepu Internetowego do  celów   innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu itp..
 5. Złożenie zamówienia przez Klienta na poszczególne elementy asortymentu Sklepu wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami niniejszego

§2

Rejestracja

 1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym e-laktech.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny i zaakceptować regulamin Sklepu
 2. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu
 3. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta na adres poczty elektronicznej: e-biuro@laktech.pl lub na piśmie za pośrednictwem operatora pocztowego;

 

§3

Warunki realizacji zamówienia

 1. Zamówienia na produkty dostępne w Sklepie Internetowym mogą być dokonywane przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
 2. Klient po zarejestrowaniu i zalogowaniu się w Sklepie Internetowym, składa zamówienie a następnie dokonuje wyboru:
  • sposobu odbioru;
  • sposobu płatności;
  • sposób dostawy;
 3. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie rejestracji zamówienia. Potwierdzenie rejestracji zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu
 4. W przypadku braku w asortymencie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia z innych przyczyn Klient niezwłocznie zostanie o tym fakcie poinformowany, dając jednocześnie Klientowi możliwość anulowania zamówienia.
 5. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo

 

§4

Ceny produktów

 1. Ceny na towarów zamieszczonych w Sklepie Internetowym podane są w polskich złotych i zawierają w sobie podatek od towarów i usług (VAT) – cena brutto;
 2. Ceny o jakich mowa w nie zawierają kosztów przesyłki które pokrywa Klient. Przy jednorazowym  zamówieniu na kwotę powyżej 600,00 zł i wadze poniżej 30 kg koszt dostawy pokrywa Sprzedawca.
 3. Cena całkowita zamówienia uwzględniająca koszty przesyłki podana zostanie po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówionego towaru oraz formy płatności;
 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach, uprawnienie to nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.

 

§5

Forma płatności

 1. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony na ternie Polski Klient może wybrać następujące formy płatności:
  • Gotówką, przy odbiorze – opcja wysyłki za pobraniem lub przy odbiorze osobistym,
  • Przelewem bankowym,
 2. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza granice Polski Klient może dokonać zapłaty jedynie przelewem bankowym;

 

§6

Realizacja zamówienia

 1. Termin realizacji zamówień wynosi do 5 dni roboczych;
 2. Zamówiony towar, w przypadku gdy ma zostać dostarczony na terenie Polski - zostanie doręczony Klientowi za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych w adresie.

§7

Procedura zgłoszenia reklamacji

 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niezgodności dostarczonych towarów kształtuje się zależnie od tego czy towar został nabyty przez:
  • Konsumenta – w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
  • Przedsiębiorcę.
 2. Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego towaru;
 3. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania;
 4. W celu nadania biegu procedurze reklamacyjnej Konsument obowiązany jest dostarczyć reklamowany towar wraz z dowodem zakupu tego towaru na adres Sprzedawcy.
 5. W przypadku pozytywnego dla Konsumenta rozstrzygnięcia zgłoszonej reklamacji Sprzedawca naprawi towar, wymieni na nowy lub gdy wymiana nie będzie możliwa zwróci niezwłocznie należność za reklamowany
 6. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zwróci również koszty przesyłki poniesione przez Konsumenta;
 7. Klient nabywający produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego

 

§8

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego od Sprzedawcy bez podawania przyczyny w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik a w przypadku gdy wydanie obejmuje wiele rzeczy, które są   dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części;
 2. Odstąpienia od umowy o jakim mowa w 1. odbywa się poprzez poinformowanie o tym fakcie Sprzedającego w formie pisemnej. W celu Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy.
 3. Do zachowania terminu o jakim mowa w 1. wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem;
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwróci Klientowi poniesione koszty, łącznie z kosztami dostawy do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie (z wyjątkiem kosztów powstałych na skutek skorzystania z innej niż oferowana przez Sprzedawcę formy dostawy), niezwłocznie, w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o odstąpieniu od Zwrot pieniędzy następuje w ten sam sposób, w jaki wpłynęła płatność.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu, aż do momentu otrzymania towaru lub też potwierdzenia odesłania tegoż
 6. Towar winien być zwrócony Sprzedawcy w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od Konsument zobowiązany jest odesłać przesyłkę zwrotną na adres Sprzedawcy, chyba że  Sprzedawca zaproponuje odbiór osobisty lub charakter towaru nie pozwala na odesłanie go w zwykły sposób  pocztą (np. przesyłki o dużych gabarytach);
 7. Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania);
 8. Klient musi ponieść koszty trwałej utraty wartości towaru wówczas, gdy utrata ta powstała na skutek przekroczenia standardowego sprawdzenia właściwości bądź też sposobu użytkowania produktu;
 9. Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania w przypadku produktów:
  • które nie są prefabrykowane, zostały przygotowane na specjalne zamówienie Klienta i są dostosowane do jego oczekiwań, produktów podatnych na szybkie zepsucie lub z krótką datą ważności,
  • które nie nadają się do zwrotu z powodu ochrony zdrowia lub higieny lub których zabezpieczenie zostało zerwane po doręczeniu,
 10. które zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi produktami już po doręczeniu.

 

§9

Ochrona danych i polityka prywatności

 1. Sprzedawca zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe zgromadzone za pośrednictwem strony internetowej zgodnie z niniejszą Polityką prywatności oraz z przepisami zawartymi w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych z 29.09.1997 (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926)
 2. Podanie danych osobowych w każdym przypadku jest Ze względu na charakter poszczególnych usług świadczonych przez Sprzedawcę, niepodanie odpowiednich danych osobowych, może oznaczać brak możliwości skorzystania z Usługi.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się przetwarzać dane tylko w związku z realizacją zobowiązania. Sprzedawca przetwarza dane osobowe wprowadzone do Serwisu w celu:
  • realizacji usług świadczonych przez Sprzedawcę,
  • dla potrzeb technicznych i statystycznych Serwisu,
  • doskonalenia usług i produktów stosownie do potrzeb Klientów,
  • rozwoju i zarządzania relacjami z Klientami,
  • rozwoju i zarządzania produktami i usługami,
  • dla celów marketingowych  Sprzedawcy  lub marketingowych  innych  podmiotów  współpracujących  z Sprzedawcą po   wyrażeniu odrębnej zgody przez Klienta;
 4. Sprzedawca gromadzi i przetwarza następujące dane osobowe:
  • imię i nazwisko;
  • adres siedziby;
  • adres zamieszkania lub/i korespondencyjny;
  • adres poczty elektronicznej;
  • numer telefonu lub fax;
  • numeru gg lub Skype;
  • NIP;
 5. Klient podając w Serwisie dane osobowe, zgadza się na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę na zasadach określonych w Klient ma prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, zebranych przez Sprzedawcę oraz prawo do ich poprawiania. Klient może w każdym czasie zażądać od Sprzedawcy zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 6. Sprzedawca jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych  jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa chyba że Klient wyraził odrębną zgodę na przekazanie tych danych innym.

§10

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego
 2. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności;
 3. Ewentualne spory powstałe między Klientem będącym Przedsiębiorcą a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy;
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 Luty 2018