regulamin 3M „Zestawy 3M Performance pistolet natryskowy, akcesoria oraz PPS 2.0 i produkty 3M Gratis”

Regulamin promocji  „Zestawy 3M Performance pistolet natryskowy, akcesoria oraz PPS 2.0 i produkty 3M Gratis”

 

 1. ORGANIZATOR PROMOCJI

 

Organizatorem promocji „Zestawy 3M Performance pistolet natryskowy, akcesoria oraz PPS 2.0 i produkty 3M Gratis „ zwanej dalej „Promocją” dla produktów Działu materiałów do napraw blacharsko-lakierniczych  3M wskazanych w art. II poniżej jest 3M Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Nadarzynie, przy al. Katowickiej 117, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie pod nr KRS 0000014836, kapitał zakładowy 41.634.480,00 PLN, NIP: 527-02-04-212, zwana dalej „Organizatorem”.

 

 1. UCZESTNICY PROMOCJI

 

 1. Promocja przeznaczona jest dla przedsiębiorców w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego, prowadzących warsztaty blacharsko-lakiernicze zwanych dalej „Uczestnikami”, którzy w okresie trwania Promocji, dokonają zakupu produktów wskazanych poniżej (dalej „Zestaw Produktów”) w sieci dystrybucyjnej Organizatora:

 

          Produkty objęte promocją:

  Zestawy promocyjne

Zestaw 1

1x Performance pistolet natryskowy, 26832 zestaw;

1x Performance zestaw konwertujący typ H/O do pistoletu natryskowego, 26837;

2x PPS 2.0 kubki do natrysku Standard 650mL, 125u zestaw, 26026;

3x Performance dysze grawitacyjne HVLP opakowanie

Produkt gratisowy 1x PPS 2.0 lakierniczy kubek ciśnieniowy typ H/O, Duży/Standard, 26124

Zestaw 2

1x Performance pistolet natryskowy, 26832 zestaw;

4x Performance dysze grawitacyjne HVLP opakowanie

Produkt gratisowy 2x PPS 2.0 kubki do natrysku Standard 650mL, 125u zestaw, 26026

Zestaw 3

1x Performance pistolet natryskowy, 26832 zestaw;

1x Performance zestaw konwertujący typ H/O do pistoletu natryskowego, 26837;

1x PPS 2.0 lakierniczy kubek ciśnieniowy typ H/O, Duży/Standard, 26124

2x PPS 2.0 kubki do natrysku Standard 650mL, 125u zestaw, 26026;

3x Performance dysze grawitacyjne HVLP opakowanie

Produkt gratisowy 10x Body Gard™ Powłoka strukturalna, czarna, 1 kg, 08868

Zestaw 4

1x Performance zestaw konwertujący typ H/O do pistoletu natryskowego, 26837;

1x PPS 2.0 lakierniczy kubek ciśnieniowy typ H/O, Duży/Standard, 26124

Produkt gratisowy 2x Body Gard™ Powłoka strukturalna, czarna, 1 kg, 08868

Zestaw 5

1x Performance przemysłowy pistolet natryskowy, 26878 zestaw;

Produkt gratisowy 5x PPS 2.0 kubki do natrysku Standard 650mL, 125u zestaw, 26026

 

oraz spełnią pozostałe warunki wskazane w niniejszym regulaminie.

 

 1. W Promocji nie mogą uczestniczyć:
 2. pracownicy Organizatora
 3. inne osoby związane z przygotowaniem i prowadzeniem Promocji.
 4. dystrybutorzy i partnerzy handlowi 3M

 

III. CZAS TRWANIA PROMOCJI

 

Promocja trwa w okresie od 1 maja 2022 do 31 lipca 2022 roku lub do wyczerpania zapasu produktów gratisowych (termin zdefiniowany w pkt. IV.1 poniżej), który wynosi 500 szt.

 

 1. ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI

 

 1. W przypadku, gdy w okresie trwania Promocji uczestnik zgłosi Przedstawicielowi 3M, w czasie jego wizyty u Uczestnika i zakupi Zestaw(y) produktów promocyjnych 3M ze wskazaniem Sieci Dystrybucyjnej Organizatora wskazane w pkt III 1 powyżej, oraz spełni pozostałe warunki wskazane w niniejszym Regulaminie otrzyma Nagrodę w postaci produktów 3M określonych odpowiednio dla konkretnego zestawu promocyjnego i w ilości jak wskazane w pkt II 1 i poniżej w tabeli.

 

Zestaw 1

1x  (sztuka) PPS 2.0 lakierniczy kubek ciśnieniowy typ H/O, Duży/Standard, 26124

Zestaw 2

2x (zestaw) PPS 2.0 kubki do natrysku Standard 650mL, 125u zestaw, 26026

Zestaw 3

10x (sztuk) Body Gard™ Powłoka strukturalna, czarna, 1 kg, 08868

Zestaw 4

2x (sztuka) Body Gard™ Powłoka strukturalna, czarna, 1 kg, 08868

Zestaw 5

5x (zestaw) PPS 2.0 kubki do natrysku Standard 650mL, 125u zestaw, 26026

 

dalej zwane „Nagroda”.

 

 1. Dla uniknięcia wątpliwości, wskazuje się, że w przypadku zakupu kilku Zestawów produktów każdy o których mowa w pkt II.1 a) Uczestnik otrzyma Nagrodę za każdy Zestaw Produktów.

 

 1. PRZEKAZANIE NAGRÓD

 

Nagroda zostanie przekazana przez Przedstawiciela 3M po zgłoszeniu przez Uczestnika zakupu Zestawu produktów i wskazaniu Dystrybutora z sieci dystrybucyjnej Organizatora Przedstawicielowi handlowemu 3M (w formie eOrder) podczas jego wizyty u Uczestnika.

 

 1. ROZLICZENIA PODATKOWE

 

W przypadku, gdy Uczestnik dokonuje rozliczenia podatkowego CIT-em, rozliczenie z tytułu podatku w związku z otrzymaniem Nagrody/ód spoczywa na Uczestniku.

 

VII. KOMUNIKACJA Z UCZESTNIKAMI

 

Wszelkie informacje na temat funkcjonowania Promocji Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z: Organizatorem: 3M Poland Sp. z o.o., al. Katowicka 117, Kajetany, 05-830 Nadarzyn albo pocztą elektroniczną na adres aszurala@mmm.com. Odpowiedzi będą udzielane w ciągu 7 dni roboczych (tj. dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Promocji, przedłużenia czasu jej trwania lub zmiany zasad w dowolnym momencie, bez podania przyczyny, przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień, z tym, że zmiany te nie wpłyną na prawa już nabyte przez Uczestników.
 2. Niniejszy regulamin jest do wglądu w siedzibie Organizatora
 3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
 4. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji w terminie 7 dni od daty zakończenia Promocji.
 5. O dacie złożenia reklamacji będzie decydować data stempla pocztowego. Reklamacje mogą być składane pod rygorem nieważności wyłącznie na piśmie – listem poleconym na adres Organizatora: 3M Poland Sp. z o.o. al. Katowicka 117, Kajetany, 05-830 Nadarzyn.
 6. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładne dane identyfikujące Uczestnika zgłaszającego reklamację w zakresie imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz adres e-mail, oraz przyczynę reklamacji.
 7. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu reklamacji przez Organizatora listem poleconym albo pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, w terminie 30 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji (decyduje data stempla pocztowego (tj. dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).
 8. Biorąc udział w Promocji Uczestnik akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
 9. Ochrona danych osobowych:
 • Administratorzy: Administratorem danych osobowych jest 3M Poland sp. z o.o. z siedzibą
  w Kajetanach, Al. Katowicka 117, 05-830 Nadarzyn wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000014836, NIP 527 020 42 12, REGON 012086877 oraz spółki z grupy kapitałowej 3M zgodnie z zgodnie z Polityką Prywatności 3M: pl/polityka-prywatnosci, („3M”).

 

 • Cele i podstawa przetwarzania:

Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez 3M w  następujących celach:

 1. w celu wzięcia udziału w Promocji - w związku z realizacją zawartej z Uczestnikiem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. ewentualnego rozpatrzenia reklamacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu 3M zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. badania satysfakcji klientów w związku z oferowaniem naszych usług i produktów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. promowania przez 3M produktów i usług 3M (marketing bezpośredni), będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

oraz innych, zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności 3M: 3m.pl/polityka-prywatnosci.

 • Okres przechowywania: Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych 3M może przetwarzać do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów 3M stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Uczestnika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 • Odbiorcy danych: 3M może udostępniać dane osobowe podmiotom trzecim, w tym podmiotom mającym siedzibę w innych krajach zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności 3M: pl/polityka-prywatnosci.
 • Prawo do skargi: każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy Uczestnik uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Uczestnika narusza przepisy RODO.
 • Prawo do sprzeciwu: w każdej chwili, każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Uczestnika na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. 3M przestanie przetwarzać dane Uczestnika w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla 3M ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Uczestnika, lub dane będą 3M niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania przez 3M danych osobowych oraz wykonania praw przysługujących osobom, których dotyczy przetwarzanie danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności 3M: pl/polityka-prywatnosci.